Adatvédelmi tájékoztató

Dr. Oláh Ügyvédi Iroda (továbbiakban: Ügyvédi Iroda) tájékoztatja Önt arról, hogy a jelen honlap használata során (elektronikus levél küldése) személyes adatokat ad meg. A személyes adatok kezelésről, a személyes adatok védelméről az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

Az Ügyvédi Iroda az ügyfeleket és látogatókat  „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELET-nek (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) értelmében végzett adatkezelő tevékenységéről, melyet a Dr. Oláh Ügyvédi Iroda Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján végez.

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg.

-Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk.(1) bek. a. és b. pontok

– érintett beleegyezése (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a),

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7.§ (2), 8.0 (2), 9.§ (1).

-Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 32.§.

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat az Ügyvédi Iroda kezeli. Az Ügyvédi Iroda a személyes adatok védelme érdekében a szükséges technikai és más intézkedések megtételéről biztosítja az Ügyfeleket és a Látogatókat.

Adatkezelés alatt a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (info tv.) által megadott tartalmat kell érteni: „Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése”. Személyes adat az info tv. alapján: „ az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés”.

Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Ügyvédi Iroda ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Az Ügyvédi Iroda honlapján regisztrálni nincs szükség. Következésképpen az ügyfél, vagy más személy az elektronikus levelezési rendszer honlapon keresztül történű működtetése során adhat meg személyes adatot. Az Ön elérhetőségének megadása és bizonyos személyes adatok megadása az Ön önkéntes hozzájárulása alapján történhet meg abból a célból, hogy az Ön üzenetét az Ügyvédi Iroda a levelében megadott adatok alapján megválaszolhassa és megküldhesse.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az Ügyvédi Iroda a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok továbbítására vonatkozó jogszabályi előírásokat az Ügyvédi Iroda szigorúan betartja.

Az ügyfél és más személy jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. Az Ügyvédi Iroda kérésre tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.   Az Ügyvédi Iroda a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. Az ügyfél jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az Ügyvédi Irodához benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Debreceni Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Ügyvédi Iroda mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését. A kérelem elutasítása esetén az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Debreceni Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.